Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice, podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy.

1.  seminár                                    7.apríla (sobota) 2018, čas od 9.00 – do 16.30

AKO VYJADROVAŤ ODÔVODNENÉ POŽIADAVKY

Ciele výchovy, každodenná komunikácia a potreby detí. Socializácia a sebaúcta. Stanovovanie hraníc správania sa a vývinové úlohy detí. Obsah vs. forma vyjadrovania požiadaviek. Poznatky o fungovaní mozgu – jeden z argumentov pre rešpektujúci prístup. Komunikačné zručnosti I. – opisný vs. hodnotiaci jazyk. Rešpektujúci vs. mocenský model vzťahov vo výchove a vzdelávaní detí aj medzi dospelými. Poslušnosť a jej riziká vs. zodpovednosť. Komunikačné zručnosti II. – informácie, výber, otvorené otázky, jedno slovo. Zásady rešpektujúcej komunikácie.

2.  seminár                                    21.apríla (sobota) 2018, čas od 9.00 – do 16.30

EMÓCIE

Základné fakty o emóciách. Súvislosť medzi emóciami a ľudskými potrebami. Rôzne spôsoby, ako reagujeme na emócie u druhých. Formy empatickej reakcie. Zvládanie vlastných emócií – impulzívny a vedomý spôsob. JA-správa a TY-správa. Ako učiť deti hovoriť o tom, čo prežívajú a čo potrebujú. Emočná inteligencia. Riziká niektorých bežných komunikačných štýlov.

3.  seminár                                    12.mája (sobota) 2018, čas od 9.00 – do 16.30

ČO NAMIESTO TRESTANIA

Vnútorná a vonkajšia motivácia k učeniu a práci. Prirodzený dôsledok a sociálny dôsledok nežiadúceho správania detí. Následná reakcia dospelého – trest alebo vedenie k zodpovednosti? Riziká trestov. Postupy pri nevhodnom správaní detí. Vytváranie návykov u detí, prevencia a riešenie každodenných “krízových” situácií a konfliktov medzi deťmi.

4.  seminár                                    26.mája (sobota) 2018, čas od 9.00 – do 16.30

AKO VYJADROVAŤ UZNANIE A OCENENIE

Rešpektujúca komunikácia pre každý deň 

Vyjasnenie pojmov odmena, pochvala. Riziká odmien a pochvál. Ako poskytovať spätnú väzbu a vyjadrovať uznanie bez toho, aby sme vytvárali závislosť na autorite. Rôzne možnosti hodnotenia v škole, podpora sebahodnotenia. Riziká súťaží.

Lektori: Mgr. Katarína Martišová, Mgr. Marianna Rajecová (kurz vychádza z publikácie Respektovat a být respektován (P. Kopriva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Koprivová) www.respektovanie.sk

Účastnícky poplatok:      130,- € 

Prihlášky:                            registrácia do 9.marca 2018

Miesto konania:               Tancuľkovo, Labyrint, MsKS Senec, 2.poschodie