Tanečný kurz MARGARÉTKA

Tanečný kurz margarétka

Pohybová príprava zameraná na detské ľudové hry a tance pre deti vo veku od 3 do 6 rokov, ktorá trvá 45 minút. Deti sa naučia hravou formou rôzne ľudové piesne, riekanky, pohybové hry a tančeky.

Základné zameranie kurzu je na správne držanie tela, funkčný rozvoj a rozsah pohybu, nácvik napätia a uvoľnenia svalov a základné rytmické cvičenia ako aj nácvik krátkych tancov. Veľmi dôležité sú aj špecifické cvičenia zamerané na rozvoj a vnímanie rytmu, tempa, koordinácie, dynamiky, výrazu a formy ako aj cvičenia na súlad pohybu s hudbou formou rôznych hudobno-pohybových hier a ľudových hier a tancov.

Kurz je vedený s ohľadom na individuálne schopnosti a možnosti detí.

Jeho cieľom je, hravou formou, deti podporiť v akomkoľvek dobrom snažení, motivovať  ich, naučiť prekonávať prekážky a upevniť správne pohybové stereotypy.

Detičky Vám predvedú, čo sme sa naučili na konci júna v seneckom amfiteátri v malom altánku.

Info o kurze Margarétka

* deti budú zaradené do skupín podľa veku
** termín bude oznámený pred začiatkom kurz