Dôvod, pre ktorý vás chceme bližšie informovať o spracúvaní osobných údajov, je nasledujúci:

Dňa 25.05.2018 sa stáva účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu vás v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo bude diať s vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú vaše práva spojené s ochranou vašich osobných údajov.

Hlavným cieľom spracúvania vašich osobných údajov je informovanie o činnosti združenia, o témach, ktoré súvisia s činnosťou združenia, a možnosť zapojiť sa do našich aktivít, ako aj ďalšie informácie o činnosti OZ Tancuľkovo a o možnosti podporovať OZ Tancuľkovo.

Nižšie uvádzame informácie, ktoré vám priblížia, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli na základe vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov.

 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúva občianske združenie Tancuľkovo so sídlom Dolná 9, 903 01 Mlynský klin – Senec, Slovenská republika, zastúpené štatutárnou zástupkyňou Zuzanou Masárovou, ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania?

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme vás mohli na základe vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracúvania nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa a e- mailová adresa.

Ak nám zasielate svoje 2% z dane a v príslušnom tlačive (Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby) ste vyjadrili súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi podielu zaplatenej dane, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt.

Pokiaľ ste našimi členkami, spracúvame okrem vášho mena, priezviska a trvalého pobytu tiež číslo vášho bankového účtu.

Návšteva našej internetovej stránky znamená, že z vášho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa u nás automaticky zbierajú a ukladajú. Tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledujúce údaje:

 • IP adresu návštevníka
 • dátum a čas jeho návštevy
 • referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)
 • podstránky navštívené na našej webovej stránke
 • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)
 1. Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od vás na základe vášho súhlasu s ich spracúvaním alebo na účel uzavretia darovacej zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 1. Na aké účely sú spracúvané vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané len na účel uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov, ktorým je informovanie o aktivitách občianskeho združenia a o témach, ktoré súvisia s predmetom činnosti združenia, zasielanie newslettra a ďalších informácií o činnosti Tancuľkova. V prípade, že ste našimi podporovateľkami alebo podporovateľkami, účelom spracúvania vašich osobných údajov je uzatváranie a evidencia darovacej zmluvy.

 1. Počas akej doby budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať na vyššie uvedené účely len na nevyhnutnú dobu.

V prípade, že ste nám poskytli svoje osobné údaje za účelom odberu newslettra, spracúvame vaše osobné údaje do dňa odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Ak ste nám poskytli jednorázový dar, vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

Ak ste našou pravidelnou darkyňou, vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv zo zmluvy, najmenej však päť rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

 1. Kto okrem nášho združenia môže mať prístup k vašim osobným údajom?

V rámci spracúvania osobných údajov na účel odberu newslettra má prístup k Vašim údajom administrátorka webu, ktorá koná výlučne v súlade s pokynmi prevádzkovateľa (občianskeho združenia Tancuľkovo). Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám a to ani partnerským a spriateleným organizáciám.

V prípade poskytnutia dvoch percent Vaše osobné údaje spracováva daňový úrad a občianskemu združeniu Tancuľkovo ich poskytuje len s Vašim výslovným súhlasom.

 1. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Zákonné spracúvanie vašich osobných údajov je jednou z našich priorít a ich ochranu považujeme za dôležitú súčasť našej činnosti. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

 1. a) Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov – Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie cezhraničnom prenose alebo o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov,

informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 1. b) Právo na prístup k osobným údajom – Máte právo na potvrdenie skutočnosti, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 2. c) Právo na opravu – V prípade zmeny osobných údajov (napr. zmena priezviska alebo kontaktných údajov) máte právo nás o tom informovať a my máme povinnosť zosúladiť s aktuálnym stavom vaše osobné údaje, ktoré spracúvame.
 3. d) Právo na výmaz – Právo na výmaz znamená, že máte právo „byť zabudnutý/á“. V niektorých prípadoch stanovených GDPR (napr. ak podľa vášho názoru už nie je potrebné, aby sme naďalej spracúvali vaše osobné údaje) máme povinnosť na základe vašej žiadosti vymazať vaše osobné údaje.
 4. e) Právo na obmedzenie spracovania – Toto právo si môžete uplatniť v prípade, ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať.
 5. f) Právo na prenosnosť údajov – Uplatnenie práva na prenosnosť údajov prichádza do úvahy v prípadoch, ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. V takom prípade odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
 6. g) Právo uplatniť námietku – Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, máte právo nás kontaktovať a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu.
 7. h) Právo podať sťažnosť – V prípade, že by ste sa chceli obrátiť na orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaním, týmto orgánom je Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15- 21 GDPR. Tieto práva si môžete uplatniť v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi voči nášmu združeniu prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese nášho sídla alebo elektronickými prostriedkami na e-mailovej adrese zenskekruhy@zenskekruhy.sk. V prípade, že by ste chceli uplatniť vaše práva osobne, môžeme vám uplatnenie vašich práv umožniť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.

 1. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov našich aktivistov či podporovateľov.

 1. Ako môžete odvolať váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

V prípade, že sa rozhodnete odvolať váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla nášho združenia alebo na e-mailovej adrese zuzka@tanculkovo.sk. V odvolaní uveďte vaše meno a priezvisko.

 1. Cezhraničné spracúvanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území členských štátov Európskej únie a ich prenos sa uskutočňuje iba v rámci členských štátov Európskej únie.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese zuzka@tanculkovo.sk

Od 25. mája 2018 sú zároveň všetky aktuálne informácie o ochrane osobných údajov zverejnené na našej webovej stránke www.tanculkovo.sk onas v sekcii „Ochrana osobných údajov“.